• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

modelarstwo

modraki

teatr

muzyka

plastyka

brzozaki

R E K L A M A

wirelandreklama

W związku z trwającym powszechnym spisem rolnym, pragniemy poinformować oraz zachęcić do wzięcia udziału w zorganizowanym konkursie.

Konkurs ten ma na celu wyłonić najlepszą gminę.
Aby wziąć udział w konkursie , wystarczy spisać się w formie elektronicznej , gmina w której największy odsetek gospodarstw w ten sposób dokona spisu ma szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, więcej informacji w poniższej infografice - zachęcamy do wykonania spisu w formie elektronicznej!

 konkursy spis rolny Copy

News