• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

modelarstwo

modraki

teatr

muzyka

plastyka

brzozaki

R E K L A M A

wireland

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Parchowo
ul. Kartuska 5/Strażacka 2
77-124 Parchowo
tel. + 48 59 8214458
Faf + 48 598214491

Zapytanie ofertowe Nr 1/2017
(dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego)

I.ZAMAWIAJĄCY:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Parchowo
ul. Kartuska 5/Strażacka 2
77-124 Parchowo
NIP 842-17-73-933, REGON 364836096

II .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów , oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w ramach programu „ Kraszewski komputery dla bibliotek 2017”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części, lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMóWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 27 października 2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 25.10.2017r wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców bądź zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26. 10. 2017r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie GCKiB w Parchowie i na stronie internetowej pod adresem www.gckib-parchowo.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI OCENA OFERT
zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 80%
2. Termin wykonania 20%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor GCKiB w Parchowie Zbigniew Płaczkiewicz tel.604119592

News

W naszym portalu korzystamy z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększyć wygodę jego użytkowania przez Czytelnika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane i przechowywane w urządzeniu, z którego korzystasz. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. .