A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane dalej RODO, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, ul. Kartuska 5, 77-124 Parchowo.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Parchowie jest pani Katarzyna Neumuller - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Parchowie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

rodo gckib

 

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Parchowie.


Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy zorganizowanej

przez GCKiB w Parchowie

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1000) informuję, że:

 

  • Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GCKiB w Parchowie, Administratorem danych osobowych jest GCKiB w Parchowie, ul. Bytowska 5, 77-124 Parchowo kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • GCKiB w Parchowie zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych,
  • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 2, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez GCKiB w Parchowie, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GCKiB w Parchowie a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GCKiB w Parchowie a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
  • zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo
   do wynagrodzenia,
  • Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez GCKiB w Parchowie i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez GCKiB w Parchowie w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GCKiB w Parchowie jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych tj. Dyrektorowi GCKiB w Parchowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • GCKiB w Parchowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail itp.) będą jednak przetwarzane przez GCKiB w Parchowie w celach marketingowych, przeprowadzenia warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GCKiB w Parchowie a uczestnikiem;
  • Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

 

  1. Uczestnik ma prawo zażądać od GCKiB w Parchowie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie GCKiB w Parchowie może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  3. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
  5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.
  6. GCKiB w Parchowie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. GCKiB w Parchowie nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                                                                       
Administrator Danych Osobowych:
Gminne Centrum Kultury w Parchowie