A A A

 

rodo gckib 

 

Regulamin Organizacji i Udostępniania Zbiorów Izby Regionalnej w Gołczewie

działającej w strukturze Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie.

 

 

14188426 1205978319459094 2680000276975661417 o

 

14195185 1205978466125746 6721297905453020130 o 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY REGIONALNEJ W GOŁCZEWIE

 

ROZDZIAŁ I

PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

§ 1


Izba Regionalna w Gołczewie zwana dalej w skrócie ”IRG” jest częścią składową samorządowej instytucji kultury gminy Parchowo przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, „GCKiB”, działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą NR XV.125.2016, Rady Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2016 r

§ 2

 1. Organizatorem IRG jest GCKiB w Parchowie,
 2. Siedzibą IRG jest budynek starej szkoły w Gołczewie
 3. IRG nie posiada osobowości prawnej,
 4. Terenem działania IRG jest obszar gminy Parchowo i powiatu bytowskiego,
 5. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i funkcjonowania IRG,

 

ROZDZIAŁ II

MISJA, WIZJA I CEL DZIAŁALNOŚCI IZBY REGIONALNEJ

Misja: Jesteśmy po to by odkrywać, chronić oraz przybliżać współczesnym i przekazać następnym pokoleniom dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy Parchowo.

Wizja: Chcemy działać na polu kształtowania człowieka świadomego swojej tożsamości, oraz pragniemy stać się instytucją kulturalną rozpoznawalną, reprezentacyjną i przyjazną mieszkańcom oraz gościom gminy Parchowo.

Cel: Nadać przeszłości nową jakość w budowaniu tożsamości.

 

ROZDZIAŁ III


CELE I ZADANIA IZBY REGIONALNEJ

 • Zadania IRG są określone zgodnie ze statutem, GCKiB w Parchowie i programu działalności:
 • gromadzenie zbiorów, zabytkowego księgozbioru i archiwaliów obejmujących zakupy, darowizny, zapisy, depozyty, a także eksponaty uzyskane z darowizn i użyczenia, które związane są z historią oraz kulturą materialną i duchową gminy Parchowo.
 • ewidencjonowanie, dokumentowanie, katalogowanie eksponatów.
 • przechowywanie gromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo w ramach możliwości jednostki.
 • organizowanie wystawy stałej i wystaw czasowych,
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą, folklorem, etnografią, sztuką ludową, gminy Parchowo i regionu Kaszubów,

 

ROZDZIAŁ IV


ORGANIZACJA IZBY REGIONALEJ

 • Ogólny nadzór nad IRG sprawuje dyrektor GCKiB w Parchowie.
  1. Dyrektor zarządza IRG, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
  2. Do podstawowych zadań dyrektora GCKiB w Parchowie w zakresie działalności IRG należy:
 • nadzór nad majątkiem i zbiorami IRG,
 • nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi IRG zaplanowanymi w budżecie GCKiB w Parchowie,
 • wydawanie w obowiązującym trybie GCKiB regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących IRG,
 • rozliczanie dokumentów finansowych z głównym księgowym GCKiB,
 • kierowanie i nadzór w zakresie: inwentaryzacji zbiorów, gromadzenia, przechowywania i konserwacji eksponatów,
 • zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą, pożarem i uszkodzeniem,
 • nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym mienia IRG w tym zabezpieczenia p.poż
  1. Dyrektor może powierzyć realizację zadań dotyczących obsługi IRG wyznaczonemu pracownikowi w zakresie:
 • prowadzenie księgi inwentarzowej eksponatów, księgi inwentarzowej pomocniczej eksponatów będących poza zabytkami, księgi inwentarzowej pomocniczej, księgi darowizn i użyczeń,
 • prowadzi sprawy związane z ruchem muzealiów (udostępnianie zbiorów własnych oraz wypożyczanie od innych muzeów, instytucji i osób),
 • prowadzenia działalność oświatowej i dydaktycznej,
 • organizowanie działalności popularyzatorskiej dla środowiska, w tym: lekcji muzealnych i historii regionalnej, odczytów, prelekcji, plenerów artystycznych, warsztatów, konkursów, spotkań tematycznych, wycieczek turystycznych, imprez środowiskowych, itp.,
 • działań promocyjnych na str. www i portalach społecznościowych,
 • obsługiwania imprez kulturalnych, wykonywania dokumentacji fotograficznej
 • opracowywania publikacji dotyczących zbiorów IRG i historii gminy Parchowo,

 

ROZDZIAŁ V

IZBA REGIONALNA PROWADZI PODSTAWOWY DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

 • gromadzi dobra kultury z zakresie historii i sztuki ludowej gminy Parchowo, zbiory IRG oznakowane są symbolami: IRG – Izba Regionalna w Gołczewie.
  IRG/numer eksponatu/rok

 

ROZDZIAŁ VI.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Zwiedzanie zbiorów IRG jest bezpłatne.
 2. Zwiedzanie jest możliwe tylko w obecności pracownika.
 3. Zorganizowane grupy szkolno-turystyczne mogą zwiedzać IRG po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.
 4. IRG można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem IRG

 

ROZDZIAŁ VII

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 • W IRG obowiązują i przeprowadzane są następujące kontrole:
  1. Inwentaryzacja wyposażenia oparta jest na ogólnie obowiązujących przepisach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
  2. Inwentaryzacja eksponatów:
 • IRG przeprowadza co dwa lata uproszczoną inwentaryzację muzealiów oraz dóbr kultury przyjętych do depozytu.
 • uproszczona inwentaryzacja polega na porównaniu stanu rzeczywistego z zapisami w księdze inwentarzowej eksponatów, w księdze depozytów eksponatów oraz na ustaleniu i wyjaśnieniu różnic,
 • wyniki uproszczonej inwentaryzacji stwierdza się protokolarnie,
 • pełną inwentaryzację zarządza dyrektor GCKiB Parchowo,
 • pełną lub uproszczoną inwentaryzację przeprowadza komisja inwentaryzacyjna,
 • przewodniczącego oraz członków komisji powołuje dyrektor GCKiB,

 

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE IZBY REGIONALNEJ

 • Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury (z dnia 15 lutego 1962 r. ze zmianami) IRG prowadzi następujące rejestry:
  1. Księga wpływu eksponatów,
  2. Księga ruchu eksponatów,
  3. Księga inwentarzowa eksponatów Izby Regionalnej w Gołczewie.

izba bann2